Η σελίδα του Δελτίου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρίας (ΔΧΑΕ) έχει μεταφερθεί σε νέα διεύθυνση! Παρακαλείσθε να επισκεφθείτε τη νέα σελίδα του περιοδικού που φιλοξενείται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών του ΕΚΤ (eJournals)


The Deltion of the Christian Archaeological Society (Deltion) has moved to a new address! Please visit the new journal webpage which is hosted in EKT's eJournals platform.